Podcast Archive 2016

Date, Title Players
12.12.16
12.08.16
12.07.16
12.06.16
12.05.16
11.30.16
11.28.16
11.25.16
11.24.16
11.23.16
01.25.16
01.26.16
01.29.16
03.30.16
04.07.16
04.11.16 Elder Abuse
04.14.16
04.15.16
04.18.16
04.19.16
04.20.16
04.22.16
04.26.16
04.27.16
04.28.16
07.18.16
07.19.16
07.22.16
08.31.16
09.13.16 CHUYEN NHUONG TAX NHA CUA
09.14.16 THUE NHA TRANSFER
09.15.16 TAI NAN THUONG TICH
09.19.16 GIA DINH TAI SAN
09.20.16
09.21.16 MUA THU YEU
09.26.16
09.27.16 CHILD SUPPORT
09.28.16
09.29.16 LIVING TRUST
09.30.16
10.05.16 LIDY
10.06.16 HOAI THU
10.07.16 HOP DONG NHA
10.10.16 XIN THE AN SINH
10.11.16 XAY CAT
10.13.16 AN CAP SIEU THI
10.17.16 NHAP QUOC TICH MON
10.18.16
10.21.16 ELDERLY ABUSE
10.24.16 LUAT LAO DONG
10.26.16
10.27.16 BAO HANH GIA DINH
11.01.16 MIKE HONDA
11.02.16 LUAT GIA DINH
11.03.16 CAP DUONG CON
11.04.16 TAI NAN XE CO